KORiDOR Türkçe Rock yapan bir gruptur. KORiDOR grubunun yapmýþ olduðu þarkýlarý mp3 formatýnda bedava download edebilirsiniz. Grubun þarkýlarý birçok türkçe rock sitesinde yayýmlandý, ayrýca radyolarda da türkçe rock programlarýnda yayýnlandý. 2002 Ekim ayýnda Oyuncak Araba ismi ile kurulan grup daha sonra ismini Koridor olarak degistirdi.
koridor, KORÝDOR, Grup Koridor, Oyuncak Araba, oyuncakaraba, rock, türkçe rock, turkrock, rock müzik, müzik, alternatif, alternatif rock, alternative rock
ÇOK ÖNEMLÝ DUYURU !!!
 
 

Sevgili Koridor.netsakinleri, lütfen aþaðýda belirtilen açýklamayý dikkatlice okuyunuz !

Yaklaþýk 1 yýldýr grubumuza ait olmadýðý halde öyle sanýlan birkaç þarkýnýn neden olduðu karýþýklýk bizim için artýk can sýkýcý boyutlara ulaþmýþtýr. Bu konuyu daha önce birkaç defa dile getirmiþ olmamýza raðmen sitemiz üzerinden çok daha ayrýntýlý bir açýklama yapmak bizim için kaçýnýlmaz oldu.

Neden olduðu bilinmez grup isminin ayný bizim gibi Koridor olduðunu farkettiðimiz birileri, grubumuzun ve internet sitemizin varlýðýný hiçe sayarak veya bizlerden tamamen habersiz internet üzerinde dolaþtýrdýklarý þarkýlarýný sanýyoruz ki bir albüme aktardýlar. Veya bize gelen tepkilerden biz bu konunun bu þekilde geliþtiðini tahmin ediyoruz.

Bilinmelidir ki ve kabul edilmelidir ki grubumuz Koridor ( bir önceki ismi ile Oyuncak Araba ) henüz yasal bir albüm kaydetmemiþ veya herhangi bir plak þirketi üzerinden herhangi bir albüm daðýtmamýþtýr. Sadece bir demo albümü Koridor.netüzerinden müzik severler ile ücretsiz olarak paylaþmýþtýr ve bu þarkýlarýn isimleri; Yürüyorken Yalnýzlýða, Hýrçýn Gemi, Neden, Ýyi Uykular Sana ve Kayýp' týr. Sitemizde bulunan þarký ve video klipler dýþýndaki farklý þarký ve videolarýn grubumuz ile en ufak bir ilgisi yoktur ve olamaz da.

"Peki þimdi ne olacak" diye merak edenler için belirtmeliyiz ki; bizler yine müzik yapmaya devam edecek ve sitemizi yayýnlamayý, geliþtirmeyi sürdüreceðiz. Ýlerleyen günler neyi gerektirirse o þekilde davranacaðýz. Bu belki grubumuz için tekrar isim deðiþtirmek anlamýna gelse bile. Tabi böyle bir durumda bu konuyu sizlerle tekrar paylaþacaðýz.

Yola çýktýðýmýz ilk günlerden bugüne kadar desteklerini bizlerden esirgemeyen gerçek dinleyicimize gösterdikleri ilgi ve sabýr için tekrar teþekkür ediyoruz.

 
 Bu iletiyi okudum ve anladým. Lütfen bir daha gösterme.
Turkce RockMP3 Demo

 

 

TÜRKÇE ROCK, KORiDOR, Grup Koridor

Türkçe Rock Müzik yapan Koridor. Demo ve beste çalýþmalarýný sürdürmektedir. Mevcut þarkýlarý MP3 Sayfasýndan indir.Türkçe Rock Müzik seviyorsanýz, KORiDOR un þarkýlarýný bu sayfadan MP3 formatýnda download edebilirsiniz. Koridor Türkçe Rock tarzýnda þarkýlar yapmaktadýr. Kendi þarký sözü ve bestelerini yapan Koridor'un bir adet te müzik klibi bulunmaktadýr. Sitede yer alan þarkýlarýn MP3 formatýnda olmasýnýn nedeni www.koridor.net adresinden indirme kolaylýðýnýn saðlanmasýdýr.

siteyi gezerken bunun gibi bir çok küçük oyun bulacabilirsiniz iyi eðlenceler.

Türkçe Demo

Koridor, sadece Türkçe Þarký yapmaktadýr.

Türkçe Rock

Turkce Rock

Türkçe Alternatif Rock

Alternatif Müzik

Bedava MP3

Web Tasarým

Koridor

Grup Koridor

Þarkýlar

Türkçe Þarkýlar

Koridor Türkçe Rock - turkce rock Koridor 1. türkçe rock search engine search motor arama motoru yeni sayfa domain find turkish tarama, tr link mp3 engine Databank link zinciri arama mp3 new web sites Turkiye turk ara ankara mp3 tarama koridor Daftar perkataan K Hiligaynon Ilonggo Koridor Moskva Philippines Russia Russian Visayas akrab cerdas Ceske_drahy corridor dictionaries eastview newspaper book standard standards gost microform online database journal serials russian cis nis china chinese Russian Books Catalog. Koridor. game humanities Negara islam koran languages photogallery literature newspaper

Koridor Türkçe Alternatif Rock yapan bir gruptur. 2002 Ekim ayýnda Oyuncak Araba ismi ile kurulan grup yaklaþýk 5 ay önce ismini Koridor olarak deðiþtirdi. Grup Barýþa Rock Festivali'nde her iki sene ve bazý üniversite þenliklerinde sahne almýþtýr. Çalýþmalarýnda kendi bestelerine yer veren grubun 12 eseri bulunmaktadýr. Ayrýca grup üyelerinin çeþitli barlarda sahne tecrübesi olmuþtur.

Yaklaþýk 5 ay önce OyuncakAraba olan grup adýmýzý Koridor yaptýk. Evveli ile beraber 2.5 senelik bir grubuz ve þarkýlarýmýz Türkçe. Bazý üniversite þenlikleri ile BarýþaRock Festivali sahnesinde her 2 senede sahne aldýk. Bu arada bize kayýtlarýmýzý soran insanlara karþý hep yüzümüz kýzardý çünkü grup elemanlarýný bir araya getirip býrakýn kayýt yapmayý prova yapmak bile bizim için önemliydi. Herkes iþ güç sahibi olduðu için bizde resmi ve dini bayram tatillerini fýrsat bilip birkaç kayýt aldýk ama beðenmedik yine aldýk yine beðenmedik ama en nihayetinde saçmaladýðýmýzý fark ettik. Ve þimdi kayýtlarýný daha az beðenmediklerimizden 5 tanesini sitemize (koridor.net) koyduk ve olanlarý izleyip görelim istedik. Þarkýlardan sadece 1 tanesinin davul kaydý stüdyo ortamýnda yapýldý diðerleri sevgili bilgisayarlar ile evde yapýldý.